เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือ   ที่ ศธ 0509 (2) /ว 780 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2. หนังสือ   ที่ กค 0428/ว 31 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

3. หนังสือ  ที่ นร 1008/ว 20 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง