ต่อสัญญา (พนม.)

แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง (สายวิชาการ)

แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง (สายสนับสนุนวิชาการ)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์grammar checker essay และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงานและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และวิธีaffordable papersการประเมินทดลองและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย