ทดลองปฏิบัติงาน (พนม.)

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงานและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย