ครั้งที่ 2/2557

ข้อกฎหมาย

ข้าราชการ

กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วย การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พ.ศ. 2554

ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงิื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ  พ.ศ. 2553

ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  ฝึกอบรม  วิจัย  หรือดูงาน  พ.ศ. 2556

ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

พนักงานราชการ

คำอธิบาย ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ประกาศ  คพร. เรื่อง  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  (ฉบับที่ 6)

ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547

 

ลูกจ้างประจำ

การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์และวิธีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

 

แบบฟอร์มประเมิน ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบประเมินสำหรับผู้บริหาร

แบบ ปม.บ.1

แบบ ปม.บ.2

แบบ ปม.บ.3

แบบ ปม.บ.4

 

แบบประเมินสำหรับสายวิชาการ

แบบ ปม.ว.1

แบบ ปม.ว.2

แบบ ปม.ว.3

แบบ ปม.ว.4

 

แบบประเมินสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้อำนวยการกอง  หรือเทียบเท่า

แบบ ปม.ส.1

แบบ ปม.ส.2

แบบ ปม.ส.3

แบบ ปม.ส.4

 

หัวหน้างาน  หรือเทียบเท่า

แบบ ปม.ส.1

แบบ ปม.ส.2

แบบ ปม.ส.3

แบบ ปม.ส.4

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

แบบ ปม.ส.1

แบบ ปม.ส.2

แบบ ปม.ส.3

แบบ ปม.ส.4

 

แบบประเมินสำหรับพนักงานราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ก.พ.)

แบบประเมินสำหรับลูกจ้างประจำ

แบบประเมิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

แบบประเมินสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

แบบประเมิน