ครั้งที่ 2/2556

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2556

แบบประเมิน  ระดับผู้บริหาร

แบบ ปม.บ.1

แบบ ปม.บ.2

แบบ ปม.บ.3

แบบ ปม.บ.4

 

แบบประเมิน สายวิชาการ

แบบ ปม.ว.1

แบบ ปม.ว.2

แบบ ปม.ว.3

แบบ ปม.ว.4

 

แบบประเมิน  สายสนับสนุนวิชาการ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ปม.ส.1

แบบ ปม.ส.2

แบบ ปม.ส.3

แบบ ปม.ส.4