ระเบียบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย  การลาของข้าราชการ  พ.ศ. 2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินงานและการจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ. 2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุุธยา พ.ศ. 2557

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างครูโรงเรียนสาธิต ด้วยเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2557

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2559 พ.ศ. 2559

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ. 2560