ประกาศ

gg3

อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

เงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 

gg4

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงานและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

หลัก เกณฑ์ อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก เหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์ และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  วิจัย  หรือดูงาน  พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556

อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์  วิธีการ  การสรรหา  และการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยและแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์  และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2553

 

gg5

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติสำหรับพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

หลัก เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์และตำแหน่งปฏิบัติการระดับ กลาง

กำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หลัก เกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจำปี  พ.ศ. 2557 – 2559

การกำหนดหลักเกณฑ์การลาบ่อยครั้งและการมาทำงานสายของบุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2555

ชื่อย่อหน่วยงานและเลขหน่วยงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ค่าตอบแทนการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. (ฉบับที่ 2)

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552

 

gg6

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559

ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552