สิงหาคม 2559

สรุปข้อมูลบุคลากร ณ 31 สิงหาคม 2559

สำนักงานอธิการบดี

     กองกลาง

     กองนโยบายและแผน

     กองบริการการศึกษา

     กองพัฒนานักศึกษา

คณะครุศาสตร์

    โรงเรียนสาธิตมัธยม

    โรงเรียนประถมสาธิต

    โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันอยุธยาศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ