กรกฎาคม 2559

สรุปข้อมูลบุคลากร ณ 31 กรกฎาคม 2559

สำนักงานอธิการบดี

    กองกลาง

    กองนโยบายและแผน

    กองบริการการศึกษา

    กองพัฒนานักศึกษา

คณะครุศาสตร์

   โรงเรียนสาธิตมัธยม

    โรงเรียนประถมสาธิต

    โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันอยุธยาศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ