มิถุนายน 2559

สรุปข้อมูลบุคลากร ณ 30 มิถุนายน 2559

สำนักงานอธิการบดี

     กองกลาง

    กองนโยบายและแผน

     กองบริการการศึกษา

    กองพัฒนานักศึกษา

คณะครุศาสตร์

    โรงเรียนสาธิตมัธยม

    โรงเรียนประถมสาธิต

    โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันอยุธยาศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ