ตุลาคม 2558

สรุปข้อมูลบุคลากร ณ 30 ตุลาคม 2558

สำนักงานอธิการบดี

     กองกลาง

     กองนโยบายและแผน

     กองบริการศึกษา

     กองพัฒนานักศึกษา

คณะครุศาสตร์

    โรงเรียนสาธิตมัธยม

    โรงเรียนประถมสาธิต

    โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันอยุธยาศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ