แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2559

ข้าราชการ

       ข้อกฎหมาย

                ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2554

essays-buy.com

                หลักเกณฑ์การประเมิน รอบ 1 เมษายน 2559

                ประกาศ กพอ.หลักเกณฑ์การประเมิน 2553

                ประกาศสภามหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

 

        แบบประเมินสำหรับผู้บริหาร

                 แบบ ปม.บ. 1  (PDF)                 แบบ ปม.บ. 1   (Word)

                 แบบ ปม.บ. 2  (PDF)                 แบบ ปม.บ. 2  (Word)

                 แบบ ปม.บ. 3  (PDF)                 แบบ ปม.บ. 3  (Word)

                 แบบ ปม.บ. 4  (PDF)                 แบบ ปม.บ. 4  (Word)

        แบบประเมินสายวิชาการ

                 แบบ ปม.ว. 1 (PDF)                  แบบ ปม.ว. 1 (Word)

                 แบบ ปม.ว. 2 (PDF)                 แบบ ปม.ว. 2 (Word)

                 แบบ ปม.ว. 3 (PDF)                 แบบ ปม.ว. 3 (Word)

                 แบบ ปม.ว. 4 (PDF)                 แบบ ปม.ว. 4 (Word)

        แบบประเมินสายสนับสนุนวิชาการ

          ประเภทผู้บริหาร

                 แบบ ปม.ส. 1  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 1  (Word)

                 แบบ ปม.ส. 2  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 2  (Word)

                 แบบ ปม.ส. 3  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 3 (Word)

                 แบบ ปม.ส. 4  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 4  (Word)

          ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และวิชาชีพเฉพาะ

                แบบ ปม.ส. 1  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 1  (Word)

                แบบ ปม.ส. 2  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 2  (Word)

                แบบ ปม.ส. 3  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 3 (Word)

                แบบ ปม.ส. 4  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 4  (Word)

 

ลูกจ้างประจำ

       ข้อกฎหมาย

                ระเบียบกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ที่ กค 0428-ว.90

                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเมิน ลูกจ้างประจำ 2558

 

        แบบประเมิน

                 แบบประเมินลูกจ้างประจำ (PDF)                     แบบประเมินลูกจ้างประจำ  (Word)

                 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  (PDF)             แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  (Word)

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

       ข้อกฎหมาย

                ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 2551

                หลักเกณฑ์-วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย-พ.ศ.-2558-ฉบับที่-2

                ประกาศสภามหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

 

        แบบประเมินสำหรับผู้บริหาร

                 แบบ ปม.บ. 1  (PDF)                 แบบ ปม.บ. 1   (Word)

                 แบบ ปม.บ. 2  (PDF)                 แบบ ปม.บ. 2  (Word)

                 แบบ ปม.บ. 3  (PDF)                 แบบ ปม.บ. 3  (Word)

                 แบบ ปม.บ. 4  (PDF)                 แบบ ปม.บ. 4  (Word)

        แบบประเมินสายวิชาการ

                 แบบ ปม.ว. 1 (PDF)                  แบบ ปม.ว. 1 (Word)

                 แบบ ปม.ว. 2 (PDF)                 แบบ ปม.ว. 2 (Word)

                 แบบ ปม.ว. 3 (PDF)                 แบบ ปม.ว. 3 (Word)

                 แบบ ปม.ว. 4 (PDF)                 แบบ ปม.ว. 4 (Word)

        แบบประเมินสายสนับสนุนวิชาการ

          ประเภทผู้บริหาร

                 แบบ ปม.ส. 1  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 1  (Word)

                 แบบ ปม.ส. 2  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 2  (Word)

                 แบบ ปม.ส. 3  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 3 (Word)

                 แบบ ปม.ส. 4  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 4  (Word)

          ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และวิชาชีพเฉพาะ

                แบบ ปม.ส. 1  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 1  (Word)

                แบบ ปม.ส. 2  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 2  (Word)

                แบบ ปม.ส. 3  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 3 (Word)

                แบบ ปม.ส. 4  (PDF)                 แบบ ปม.ส. 4  (Word)

 

พนักงานราชการ

       ข้อกฎหมาย

                ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

                ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

                คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 2554

                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเมิน พนักงานราชการ 2558

 

        แบบประเมิน

             แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  (PDF)                 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Word)

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

             แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  (PDF)                 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Word)

             แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  (PDF)                 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  (Word)