Download แบบฟอร์ม

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบใบลาพักผ่อน

essays-buy

แบบใบขอยกเลิกวันลา

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว

แบบใบลาอุปสมบท

แบบใบลาติดตามคู่สมรส

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

แบบใบลาไปปฏิบัตงานในองค์การระหว่างประเทศ

แบบคำขอรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

แบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์

แบบขออนุญาตไปราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

แบบขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ

แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

แบบขออนุญาตขอใช้รถมหาวิทยาลัย

แบบขอยกเลิกไปราชการ

แบบขอหนังสือรับรอง

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุลและคำนำหน้าชื่อ

แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษา

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือแบบขอมีบัตรประจำตัวใหม่

แบบขอข้อมูลบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบคำร้องขอถ่ายทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) และเอกสารอื่น

แบบบัญชีลงเวลาและเบิกค่าปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสอนนักศึกษาบุคลากรภายนอก