กำหนดตำแหน่งวิชาการ

รายชื่อผู้ขอกำหนดตำแหน่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2558