มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ก.พ.อ.

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

makeessay

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

 

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงานพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงานพิเศษ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน

 

ช่างศิลป์

ช่างศิลป์

ช่างศิลป์ ชำนาญงานพิเศษ

ช่างศิลป์ ชำนาญงาน

ช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน

 

ช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ ชำนาญงานพิเศษ

ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

ช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า ชำนาญงานพิเศษ

ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

 

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

 

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา อาวุโส

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

 

นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค อาวุโส

นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

 

นายช่างเครื่องกล

นายช่างเครื่องกล

นายช่างเครื่องกล อาวุโส

นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน

นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชียวชาญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญพิเศษ

วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญ

วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการพิเศษ

วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ

วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ

 

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญพิเศษ

วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

 

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม เชี่ยวชาญพิเศษ

สถาปัตยกรรม เชี่ยวชาญ

สถาปัตยกรรม ชำนาญการพิเศษ

สถาปัตยกรรม ชำนาญการ

สถาปัตยกรรม ปฏิบัติการ

 

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

วิเคราะห์นโยบายและแผน

วิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ

วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญพิเศษ

วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 

นิติการ

นิติการ

นิติกร เชี่ยวชาญ

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

นิติกร ชำนาญการ

นิติกร ปฏิบัติการ

 

บริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล เชี่ยวชาญ

บริหารงานบุคคล ชำนาญการพิเศษ

บริหารงานบุคคล ชำนาญการ

บริหารงานบุคคล ปฏิบัติการ

 

บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

วิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 

วิชาการสถิติ

นักวิชาการสถิติ

นักวิชาการสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ

นักวิชาการสถิติ เชี่ยวชาญ

นักวิชาการสถิติ ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสถิติ ชำนาญการ

นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ

 

วิเทศสัมพันธ์

นักวิเทศสัมพันธ์

นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญพิเศษ

นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

วิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 

ตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษใม

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

 

โสตทัศนศึกษา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

 

ประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

 

วิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญพิเศษ

นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

 

จิตวิทยา

นักจิตวิทยา

นักจิตวิทยา เชี่ยวชาญพิเศษ

นักจิตวิทยา เชี่ยวชาญ

นักจิตวิทยา ชำนาญการพิเศษ

นักจิตวิทยา ชำนาญการ

นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ

 

วิศวกรรม

วิศวกร

วิศวกร เชี่ยวชาญพิเศษ

วิศวกร เชี่ยวชาญ

วิศวกร ชำนาญการพิเศษ

วิศวกร ชำนาญการ

วิศวกร ปฏิบัติการ

 

วิชาการศิลป์

นักวิชาการช่างศิลป์

นักวิชาการช่างศิลป์ เชี่ยวชาญ

นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ

นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ

 

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญพิเศษ

บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชี่ยวชาญ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ

 

วิจัย

นักวิจัย

นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ

นักวิจัย เชี่ยวชาญ

นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ

นักวิจัย ชำนาญการ

นักวิจัย ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ

 

เอกสารสนเทศ

นักเอกสารสนเทศ

นักเอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญพิเศษ

นักเอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญ

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ